Search for tag: "references"

Hantera referenser med Zotero

I den här korta instruktionsfilmen går vi igenom grundfunktionerna i referenshanteringsprogrammet Zotero. I filmen berörs följande moment: -Registrera ett konto -Installera…

From  Ted Gunnarsson on May 18, 2018 44 plays 0